Ukyio-e --- the art of "Japanese woodblock prints"


These are some samples of my Ukyio-e collection

Bairei, Kono (1844-1894)

 

Bunrei , Maekawa (1838 – 1917)

Gakutei, Yashima (1786 - 1868)

Hiroshige, Ando (1797-1858)

 

Hokusai Katsushita (1760 – 1849)

Kawabata, Gyokusho (1842 - 1913)

Kunisada I, Utagawa  (1786 - 1865)

Kunisada II, Utagawa  (1823 - 1880)

Kuniyoshi, Utagawa (1797-1861)

Seitei, Watanabe (1851 – 1918)

Taiso, Yoshitoshi  (1839 – 1892)Toyohara, Chikonobu (1838 – 1912)

Toyokuni I, Utagawa (1769 - 1825)

Yoshitora Utagawa (aktiv ca. 1840 - 1880)

 

Unknown Artist